Stockholms skorstenstjänst AB

Ventilation

Skorstenen är ofta en del av husets ventilationssystem så det är viktigt att skydda den så den inte förfaller. Skador på skorstenen leder till sämre funktion. I en fuktig skorsten kan olika typer av mögelsvampar gro. Detta innebär sämre inomhusmiljö och ohälsa.
På skorstenen kan också monteras ett tillbehör - en sk ventilator som drivs av vinden och förbättrar draget i ventilationskanaler. Problem med kallras elimineras. Ventilatorn hindrar också regn att tränga in i kanalerna och eliminerar därigenom fuktproblem.

OVK

Vi gör översyn och funktionskontroll av ventilationssystem samt OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

 

Vinddriven ventilator i rostfritt stål som förbättrar draget i ventilationskanaler

Sotning

Sotningen uppdelad i två olika delar: Brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Fastighetsägare kan ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand. Besiktning och täthetsprovning av skorstenar utförs av skorstensfejaren som ser om den är rätt konstruerad. Gamla tegelskorstenar kan bli otäta med tiden, och bör också kontrolleras med regelbundna intervall.

Krav på eldstäder och rökkanaler vad gäller skydd mot brand, explosion och olycksfall samt sanitär olägenhet finns i Boverkets byggregler, BFS 1993:57 Länk till Boverkets byggregler pdf

Lagar och regler om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Sök här efter närmaste sotare (Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund)